Home

 

 

Grammar ก็รู้  structure ก็เข้าใจ สอบก็ผ่านตลอด  แต่ทำไมพูดไม่ได้สักที

 

 

คุณกำลังประสบปํญหานี้อยู่ใช่หรือไม่

 

- พูดไม่ได้อย่างที่ต้องการจะพูดออกไป  อ้ำๆ อึ้งๆ

- ไม่รู้จะพูดอะไร  เวลาเจอฝรั่ง  สมองว่างเปล่า

- พูดไปแล้วฝรั่งไม่รู้เรื่อง  ได้แต่ถามว่า  What?

- ฟังไม่ออกว่าเขาพูดอะไรกับเราอยู่

            - สอบภาษาอังกฤษได้คะแนนดี  แต่เวลาพูดจริง  ไม่พูดไม่ได้

 

 

"ภาษาไม่ใช่เรื่องของความเก่ง  แต่เป็นเรื่องของวิธีการเรียนรู้ต่างหาก!" 

"ถ้าวิธีการเรียนรู้ถูกต้อง  ยังไงก็ต้องพูดได้  แต่ถ้าวิธีการเรียนรู้ผิด 

ต่อให้ใช้เวลาสิบๆ ปี  ก็พูดไม่ได้อยู่ดี"